Medlemskap

 

HELSEMEDLEMSKAP ER INNTIL VIDERE FULLTEGNET


Med helsemedlemskap hos Vivus får du rabatterte priser på alle allmennlegetjenester og rask tilgang på fysioterapeuttjenester. Helsehjelpen skjer på ettermiddag fra kl 16-21 på hverdager*.

*unntatt fellesferie.

Vivus håper å kunne tilby ytterligere tjenester til sine medlemmer i løpet av kommende år.

  • Konsultasjon kveld 20 min: 895,- (medlem 695,-)
  • Konsultasjon kveld 40 min(utredningstime): 1295,-(medlem 995,-)
  • E-konsultasjon: 295,- (medlem 195,-)
  • Videokonsultasjon: 695,- (medlem 495,-)
  • Telefonråd 10 min: 295,- (medlem 195,-)
  • Reseptfornyelse: 195,- (medlem gratis)*
  • Helsesjekk inkludert relevante blodprøver og eventuelt EKG/spirometri på indikasjon: 995.- (ordinærpris 1295.-)

VILKÅR MEDLEMSKAP Vivus AS (per des 2022)
1. Innledning
Disse vilkårene ("Vilkårene") regulerer forholdet mellom Vivus AS ("Vivus") og medlem av Vivus("Medlemmet").
2. Avtaleinngåelse
Avtale om medlemskap ("Medlemskapet") kan inngås via internett, telefon eller muntlig i Vivus sine lokaler.
3. Varighet
Medlemskapet er gyldig i 12 måneder fra registreringsdato. Dette innebærer blant annet at medlemsfordelene ikke kan benyttes før Vivus har mottatt betaling for Medlemskapet.
4. Betaling
4.1 Medlemskapet betales forskuddsvis for 12 måneder av gangen (en "Periode").
5. Oppsigelse
5.1 Medlemmets oppsigelse
Medlemskapet kan sies opp skriftlig eller muntlig. Innbetalt medlemsavgift refunderes ikke ved oppsigelse. Unntak er ved flytting til utlandet eller ved dødsfall. Oppsigelsen må da kunne dokumenteres.
5.2 Vivus oppsigelse
Vivus kan si opp Medlemskapet med øyeblikkelig virkning dersom Medlemmet ikke betaler medlemsavgift innenfor utløpet av angitt forfallsdato i betalingspåminnelse.
6. Medlemsfordeler
Rabatterte priser på e-konsultasjon, videokonsultasjon, telefonkonsultasjon, reseptfornyelse og fysisk konsultasjon hos allmennlege
Nyhetsbrev pr. e-post
Medlemskapets fordeler kan benyttes ved Vivus Kuben/Hønefoss og på internett ved e-konsultasjon, videokonsultasjon og fornyelse av resept.
7. Forhåndsbetalte tjenester
Ved påminnelse til time:
Vivus kan sende et årlig påminnelsesbrev til Medlemmet. Medlemmer er selv ansvarlig for å bestille time. Timebestilling kan utføres på følgende måte:
Web:
Velg timebestilling på forsiden og følg deretter instruksjonene for timebestilling. Her vil det fremgå tydelig hvordan du skal bestille time.
PasientSky-app:
Velg klinikk Vivus og Bestill time.
Ønsker du å se, endre eller avbestille konsultasjonene dine, så har du full oversikt i PasientSky-appen.
Hvis medlemmet selv ikke bestiller time for forhåndsbetalte tjenester i avtaleperioden, kan ikke beløpet kreves refundert fra Vivus.
8. Bruk av angrerett
Dersom Medlemmet benytter en eventuell angrerett etter angrerettloven, anses Medlemskapet (tjenesten i lovens forstand) som påbegynt fra det tidspunkt som fremgår av Vilkårenes punkt 3. Dette innebærer blant annet at en eventuell rabatt eller andre medlemsfordeler Medlemmet har oppnådd før angreretten benyttes, men etter at Medlemskapet er påbegynt, kan kreves tilbakebetalt av Vivus. Dette punktet i Vilkårene er en særskilt avtale i samsvar med angrerettloven § 21 tredje ledd.
9. Faktura ved manglende oppmøte
Dersom medlemmet ikke møter til bestilt time, eller avbestiller time under 24 timer før oppmøte, vil medlemmet belastes for beløp tilsvarende beløp for konsultasjon. Medlemmet kan kostnadsfritt avbestille time mer enn 24 timer før konsultasjon.
Overdragelse av Medlemskapet: Ektefelle/samboer/barn har rett til å overta Medlemskapet dersom det gjenstår minumum 3 måneder av Periode. 
10. Endring av Vilkårene
Vivus kan endre Vilkårene, herunder medlemsavgiften, uten å først varsle Medlemmet. Endringene trer i kraft umiddelbart.
Vivus kan nedlegge medlemsordningen. Ved slik nedleggelse bestemmer Vivus om Medlemmet skal refunderes en forholdsmessig andel av medlemsavgiften eller om Medlemskapet skal bestå ut en påbegynt periode.